บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด

เราเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต
มุ่งเน้นงานด้านเทคโนโลยี
การออกแบบและผลิต เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาความรู้
และทักษะความเชี่ยวชาญ
ในงานของเราเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกคน โดยเราตั้งใจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกชิ้นส่วนอะไหล่
ตามมาตรฐาน ISO9001 
ให้กับทุกโครงการ ทุกธุรกิจของลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าเราทุกคน


ขอบเขตทางธุรกิจของเราในปัจจุบัน
งานออกแบบและผลิตทางวิศวกรรมชิ้นส่วนยาง พลาสติก และโลหะ
งานออกแบบและผลิตทางวิศวกรรมแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยาง
ลงทุนในธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน เพื่อการดำรงสภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพ

high-Performance Rubber with Technology

44 ปีแห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาความรู้ ก้าวสู่ความสำเร็จก่อตั้งในปี 2520 เริ่มจากการประกอบกิจการ
ร้านผลิตแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยางขยายงานทางด้านการผลิตอัดขึ้นรูปยางจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จำกัด และเริ่มลงทุนในธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ร่วมกับ สถาบันไทยเยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาครัฐดำเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ยาง
ให้กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดความร่วมมือทางธุรกิจ และการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด ในการผลิตแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพบกและกองทัพเรือ
ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน Rubber Shooter
และ Rubber Cutter ของ Model CP100 จำหน่ายให้กับ บริษัท วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
การผลิต ISO 9001:2008ชิ้นส่วนยางได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ในชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย “ชุดแหวนยางกันซึม ปกค.25 ขนาด 155 มม. เอ็ม 198” โดยบริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนผลิตแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ยาง ให้กับ บริษัท บี.ที.ออโต้พาร์ต จำกัด และ บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด
ชิ้นส่วนยาง ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ในชื่อทางการค้าของผลงานนวัจกรรมไทย “ชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร” โดยบริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนขยายสาขาโรงงานการผลิต เพื่อขยายกำลังผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงาน โดยทำการสร้างโรงงานใหม่ในพื้นที่กว่า 2 ไร่ และได้รับความไว้วางใจเข้าร่วมโครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแม่พิมพ์ชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงการได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ISO 9001:2015
ดำเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ยาง ให้กับ
บริษัท ศิริเอกลักษณ์ จำกัด, บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด